Shuangjian Liu

Ethics Fellow for the Future Alumnus; Peking University

Bio

Liu Shuangjian is a student at the School of Journalism and Communication, Peking University.